CRÒNICA DEL PLENARI ORDINARI | 29-04-2017 #AmbTransparència

El passat divendres, 29 d’abril, en l’auditori municipal, es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament. Es van debatre els següents punts:

 1. Aprovació, si escau de les Actes de les sessions anteriors.
 2. Donar compte de la correspondència.
 3. Donar compte de Resolucions d’Alcaldia.

Aquests punts són de caràcter orgànic i formal, i tots tres van ser aprovats sense intervencions.

 1. Donar compte de la Resolució nº 19/2017, que aprova la Liquidació de l’exercici 2016.

Aquest punt es va votar a favor per unanimitat.

 1. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern pel que es sol·licita ajuda a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, per a la millora, la modernització i la dotació d’infraestructures i serveis als polígons industrials.

En aquest punt es ratificava l’acord de la junta de govern per sol·licitar ajudes a l’institut Valencià de  Competitivitat Empresarial per a realitzar millores al polígon el Molí.

El portaveu de Compromís va prendre la paraula per reiterar la seua preocupació per la falta d’ocupació que pateix Castelló de Rugat. Va fer enfasi en la importància que té la creació de llocs de treballs locals per evitar que els veïns i veïnes del poble s’hagen de desplaçar lluny de casa per a treballar, fins i tot a l’estranger de forma forçada per la falta d’expectatives en la recerca de treball.

A continuació va expressar el seu recolzament per reclamar les ajudes necessàries per millorar les infraestructures per tal de propiciar un creixement empresarial i econòmic, responsable amb el medi ambient, diversificat i acord amb la realitat del nostre poble. En conseqüència, generar llocs de treball dignes i de qualitat.

Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

 1. Donar compte de la Sentència nº 373/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu nº 4 de València, dimanant de P.O. nº 335/2013.

El jutjat numero 4 del contenciós administratiu va estimar el recurs interposant per diferents veïns afectat degut a l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Castelló de Rugat en data de 3 de juliol de 2013.

Aquest acord decidia no admetre els recursos de reposició contra els acords plenaris en data 29 de maig de 2013. Per tant el jutjat considera declarar aquestes resolucions de l’anterior govern del Partit Popular contraries a dret i en conseqüència les va anular i les va deixar sense efecte.

Aquest punt era de caràcter informatiu.

 1. Inici de l’expedient de Retaxació de càrregues i quotes d’urbanització de les obres d’Urbanització Sector U-2 zona residencial Eixample Horta Gran.

En aquest punt s’aprovava la retaxació de càrregues i quotes d’urbanització de les obres d’Urbanització Sector U-2 zona residencial Eixample Horta Gran conseqüència de la sentencia de la que es donava conter en el punt anterior.

El portaveu de Compromís va expressar el desig de que l’expedient de retaxació que arribava a causa de les males gestions d’anteriors governs fora el més favorable possible per als veïns i veïnes i que els produïra els menors perjudicis possibles.

Aquest punt va ser apovat per unanimitat.

 1. Inici de l’expedient de delimitació del camí que part del “camí de Llutxent” fins el barranc.

En aquest punt s’atenia la reclamació d’un veí del poble per la indefinició física dels límits del camí que s’havia produït pel pas del temps i donava accés a la propietat del mateix i d’altres veïns.

Tenint l’ajuntament atribuïda la potestat de delimitació dels camins en aquest punt es votava l’aprovació de l’inici de l’expedient del camí afectat amb la redacció de una memòria tècnica per part dels tècnics municipals.

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

 1. Modificació de l’Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tribunes, entaulats, i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

El passat ple el Grup Municipal Compromís per Castelló de Rugat va presentar una esmena a la proposta de l’equip de govern de modificar l’Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tribunes, entaulats, i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

La proposta de l’equip de govern era que d’ara endavant en aquesta taxa es donara l’opció de pagar-se de forma trimestral. Però des de Compromís vàrem considerar més beneficiós que aquesta oferta fora també mensual, i és per això que vàrem esmenar la proposta. D’esta forma, per exemple si un bar local vol traure les seues cadires els mesos de març (primer trimestre) i abril (segon trimestre), no seria necessari que pagara dos trimestres, sinó únicament dos mesos.

El president va plaçar la votació d’aquest punt per poder estudiar en mes temps la proposta de compromís aplaçant-la per a aquest ple. La proposta de Compromís finalment va ser aprovada per unanimitat. Per tant, permetrà una major flexibilitat als bars, restaurants, i hosteleria en general que ha sigut un sector històricament maltractat amb les polítiques estatals.

 1. Moció per al desdoblament de la CV60 i la millora de la CV610.

Aquesta moció es presentada per la Mancomuniat per reclamar que el consell i el Ministeri de foment complisquen el compromís pendent de desdoblar el tram Terrateig-l’Olleria de la CV60, la millora de la CV610 i l’acabament de l’A7-CV40.

Històricament,   la   Vall   d’Albaida   ha   sigut   una   comarca   deficitària   en   infraestructures   de comunicació.  Als  obstacles  geogràfics,  s’hi  ha  sumat  l’escassa  preocupació  i  interés  dels  governants per  la  nostra  comarca  demogràficament  menuda, però amb  un destacat  pes  industrial.

En  el  seu  moment,  l’obertura  del  túnel  de  l’Olleria  i  l’A7  va  oxigenar  unes  comunicacions  que  sols es  poden  produir  per  carretera,  ja  que  la  línia  ferroviària  Alcoi-Xàtiva  que  travessa  la  comarca  no deixa  de  ser  simbòlica  pels  mateixos  motius  de  desinterés  i  despreocupació  abans  esmenats,  que  no per  part  dels  ciutadans  que  no  s’han  cansat  mai  de  reivindicar  la  seua  millora.

La  línia  sols  realitza quatre  viatges  al  dia,  i  per  exemple  el  tren  que  ix  des  de  València  a  les  20.08  recorre  95  quilòmetres per  aplegar  a  Ontinyent  a  les  22.25.  Un  viatge  amb  una  duració  de  2  hores  i  17  minuts  que  contrasta amb  l’hora  i  38  minuts  que  únicament  tarda  en  recórrer  391  quilòmetres  un  AVE  des  de  València  a Madrid. Pareix  que  el  progrés  no  ha  aplegat  a  la  Vall  d’Albaida,  i  és  per  això  que  hem  de  continuar aguantant  infraestructures  nefastes  relegant-nos  a  ser ciutadans  de  segona.

Mentrestant  totes  i  tots  els  veïns  de  la  Vall  d’Albaida  han  de  suportar  continuar  llegint  titulars  com: “Indignación  por  otra  avería  en  el  tren  Xàtiva-Alcoi  en  Nochebuena”  (Levante-EMV)  o  “Passatgers del  tren  València-Alcoi  arriben  a  peu a  l’estació d’Ontinyent  a  causa  d’una  avaria”  (VilaWeb). A  tota  aquesta  mala  comunicació  ferroviària,  es  va  sumar  l’eliminació  de  la  línia  d’autobusos Castelló  de  Rugat  –  Gandia,  que  per  sort  enguany  el  Govern  del  Botànic  ha  restablert,  tot  i  que  amb  pocs  viatges  al  dia.

Per  tant,  indispensablement  els  veïns  i  veïnes  de  la  nostra  comarca  es  veuen obligats  a  utilitzar  el  cotxe, però novament  amb infraestructures  deficitàries. Per  a  completar  el  trànsit  rodat  i  connectar  de  manera  ràpida  i  segura  amb  la  costa,  així  com  les possibilitats   portuàries   i   ferroviàries   que   ofereix   la   Vall   d’Albaida,   és   imprescindibles   el desdoblament  de  la  CV60. Es  tracta  d’una  reivindicació  de  nombrosos  sectors  econòmics  i  socials  de  la  comarca.  Cal  recordar que  en  2005,  el  Ministerio  de  Fomento  i  la  Generalitat  Valenciana  van  arribar  a  un  acord  per  a  la construcció  del  doble  tram  de  20  quilòmetres  entre  Terrateig  i  l’Olleria  segons  el  qual  el  ministeri  es feia  càrrec  d’acabar  l’autovia  central  (A7-CV40) i  el  Consell  l’autovia  CV  60. En  aquests  dotze  anys  hem  registrat  2  víctimes  mortals  a  l’altura  de  Rugat  en  abril  del  2005;  3  en abril  del  2006;  3 més  a  l’altura  de  Terrateig  en abril  del  2007;  una  dona  de  58 anys  va  morir  en  juliol del  2008  i  un  home  de  36  anys  ho  va  fer  encara  a  principis  de  març  d’enguany  amb  la  dona  i  els  dos xiquets  de  5  i  6  anys  ferits.  Això  sense  comptar  els  talls  de  carretera  que  provoquen  els  accidents  de camions  en  haver-hi  sols  un  carril  per  sentit,  com  ara  en  juny  del  2007,  octubre  del  2012  o  gener d’enguany. Després  de  tant  d’any  d’espera,  ha  arribat  el  moment  de  dir  prou,  és  per  això  que  considerem  que  és hora  de  prioritzar  i  executar  unes  obres  imprescindibles  per  al  desenvolupament  econòmic  de  la nostra  comarca  en  matèria  turística,  per  a  la  capacitat  exportadora  de  la  indústria  i  per  promoure  el benestar dels  habitants  i  evitar  el  despoblament.

Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat. Paral·lelament el passat  dijous 27, des de Compromís per Castelló de Rugat li vàrem traslladar totes aquestes deficiències comarcals al nostre diputat al Congrés per poder reclamar un #TracteJust per al nostre poble i per a la Vall d’Albaida.

 1. Adhesió al Consorci Pla Zonal de Residus, Àrea de Gestió 2, Zones X, XI i XII.

Durant molts anys el Consorci Pla Zonal de Residus, no respectava el pla de minimització per a la nostra comarca. Després del canvi polític a la conselleria, s’ha aconseguit que el Consorci acceptara aquest pla de minimització i el que es votava en aquest punt era l’adhesió del nostre poble al consorci.

Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

 1. Escrit presentat per la Coordinadora Ecologista de la Vall d’Albaida.

La coordinadora Ecologista de la Vall d’Albaida va presentar un escrit denunciant la mort de 4 “Mussols” Gran duc als peus de les torretes d’alta tensió que es troben al nostre terme i reclamen ajuda a l’ajuntament per a que s’encomane a l’empresa propietària de les torres i  a la Conselleria de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, les mesures i modificacions necessàries per a evitar que seguisquen morint aus electrocutades.

Des del grup compromís es va mostrar el nostre agraïment a la coordinadora Ecologista de la Vall d’Albaida pel seu compromís amb la protecció del nostre medi ambient.

El portaveu de compromís va explicar la gran pressió que sofreixen aquests mussols protegits per la persecució humana. L’ús de pesticides i verins, les col·lisions amb vehicles, les línies d’alta tensió i altres són algunes de les morts que ha sofrit el Gran Duc. Un mussol especialment protegit en diverses disposicions legals que tenen per objecte la seua protecció.

Aquest punt es va votar a favor per unanimitat.

 1. Moció presentada per Compromís per Castelló de Rugat de suport al nou model d’ensenyament plurilingüe

El portaveu de grup compromís va defensar la moció a presentada en suport al nou model d’ensenyament plurilingüe. Un model que pretén garantir que tot l’alumnat valencià d’ensenyament no universitaris que acredite coneixements avançats de les dues llengües oficials, valencià i castellà i almenys una estrangera, l’anglés. L’actual model lingüístic aprovat pel PP en 2012 amb una gran oposició del món educatiu i social valencià no garanteix el domini efectiu de les dues llengües oficials i mol menys el de l’anglés.

El portaveu de compromís també va recalcar la sensibilitat especial que ha tingut la conselleria d’educació en l’aplicacióde la nomaja que permet aplicar diversos nivells tenint en conter el punt de partida i el context social, així com el fet que s’haja tingut en compte als agents més rellevants del sistema educatiu valencià, des de sindicats de docents fins associacions de directors, passant per ampes i altres entitats.

Aquest model, per contra del que feia el PP, incorpora un centre específic de plurilingüisme per a formar el professorat i acompanyar els centres educatius en la seua aplicació, també amb una dotació de recursos didàctics.

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor del grup Socialista i Compromís i els vots en Contra del grup Popular.

 • 14. Moció presentada per Compromís per Castelló de Rugat davant la marginació dels valencians i valencianes en els Pressupostos Generals de l’Estat 2017.

Els Pressupostos Generals de l’Estat una vegada més marginen al nostre territori. Tots els grups parlamentaris a les Corts Valencianes van mostrar el seu rebuig als pressupostos  del Partit Popular que novament ens classifiquen de ciutadans de segona, negant-nos millors infraestructures i serveis als valencians i valencianes. El portaveu de compromís va realitzar una extensa exposició amb dades històriques sobre nefast finançament que sofreix el País Valencià.

La moció presentada per compromís es va aprovar per unanimitat.

 • 15. Precs i preguntes.

Des de Compromís vàrem preguntar per la situació del camí de la pobla que es troba encara tallat des de les últimes pluges i les actuacions que s’estaven portant a terme per part del govern local.
El regidor Hector Soler va expressar que s’havien sol·licitat diverses ajudes per arreglar eixe camí i altres camins al llarg del terme però que en aquest cas en concret depeníem de l’autorització de la confederació hidrogràfica del Xúquer.

El portaveu de compromís per Castelló va continuar amb la intervenció per demanar explicacions al govern local sobre el perquè tenint dues propostes damunt la taula d’assegurança de Responsabilitat Civil i el de Multirisc presentades per dues empreses locals, es va decidir contractar la més cara i amb menys prestacions, i també per quins motius l’ajuntament té assegurada la distribució de l’aigua en quant és una empresa privada l’encarregada de la distribució. A més es va sol.licitar coneixer qui ha segut l’encarregat d’aquesta gestió que ens ha suposat un sobrecost d’aproximadament 5.000 €

L’alcalde va assumir la seua responsabilitat en la contractació del segur al·legant que hi havia una especie de compromís de permanència amb l’asseguradora anterior que els obligava a renovar el contracte deixat de banda l’oferta més beneficiosa.

El portaveu de compromís no va quedar conforme amb la resposta i va demanar que se li faça arribar el contracte o compromís al qual es refereix l’equip de govern i que acredite la permanència amb l’asseguradora contractada, ja que en la documentació que aquest grup municipal va tenir accés no es trobava aquest document.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *